Poučení pro spotřebitele

v souladu s ustanovením § 1810 a následující občanského zákoníku

Zprostředkovatel tímto v souladu s platnou právní úpravou poskytuje poučení každému svému konkrétnímu klientovi v souvislosti se Zprostředkovatelskou smlouvou, kterou klient hodlá se zprostředkovatelem uzavřít (dále jen „Poučení“).

 • Zprostředkovatelská smlouva se řídí zákonem č. 39/2020 Sb., občanským zákoníkem (dále jen OZ).
 • Předmětem služeb poskytovaných zprostředkovatelem je primárně zprostředkování prodeje či pronájmu nemovitých věcí nebo i převodu podílu v korporaci či v družstvu třetí osobě.
 • Předmět zprostředkování bude nabízen za „požadovanou cenu“, uvedenou ve Zprostředkovatelské smlouvě. Jakákoli změna „požadované ceny“ je možná jen v dohodě zprostředkovatele s klientem.
 • Veškeré výdaje zprostředkovatele, spojené s činnostmi dle Zprostředkovatelské smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané provizi, pokud toto není v dohodě obou stran ve Zprostředkovatelské smlouvě řešeno jinak.
 • Cena služby (tj. provize) je stanovena ve Zprostředkovatelské smlouvě, a to procentem z dosažené skutečné kupní ceny předmětu prodeje nebo absolutní částkou i jiným jednoznačným způsobem. K takto stanovené provizi bude připočtena státem povinně vyžadovaná daň z přidané hodnoty (DPH), přičemž její stávající sazba činí 21% ze základu daně (tj. ze sjednané provize). Klient tedy bude povinen uhradit zprostředkovateli sjednanou provizi plus DPH.
 • Zprostředkovatelská smlouva se uzavírá zpravidla na dobu určitou a tato doba se obvykle prodlužuje automaticky vždy o další měsíce uvedené ve smlouvě, případně se prodloužení řeší dodatkem ke smlouvě. V případě, že bude chtít klient či zprostředkovatel smlouvu vypovědět, musí doručit písemnou výpověď druhé smluvní straně nejdéle měsíc před uplynutím sjednané doby s tím, že platnost Zprostředkovatelské smlouvy k dohodnutému termínu končí.
 • V případě, že zprostředkovatel zajistí vážného zájemce (kupujícího), navrhne klientovi uzavření smlouvy o rezervaci nemovitostí s druhou smluvní stranou tak, aby byl zajištěn úmysl obou stran prodat a koupit nemovitost klienta za dohodnutou kupní cenu.
 • Nárok na provizi a její splatnost vznikne uzavřením smlouvy, kterou se realizuje předmět zprostředkování. Zprostředkovatel je oprávněn složený rezervační poplatek započíst na svůj nárok na provizi, případně bude provize hrazena až z inkasované kupní ceny.
 • Práva klienta z případného vadného plnění služeb poskytovaných na základě Zprostředkovatelské smlouvy, stejně jako podmínky uplatnění těchto práv se řídí ustanovením § 1914 a násl. OZ (zejména viz. § 1921 až 1925). Vady samotné nemovitosti jsou však věcí a na odpovědnosti klienta - vlastníka nemovitosti.
 • Zprostředkovatelská smlouva se uzavírá standardně v kanceláři zprostředkovatele.
 • V případě, že Zprostředkovatelská smlouva je uzavřena výjimečně mimo kancelář zprostředkovatele, může klient od Zprostředkovatelské smlouvy odstoupit bez udání důvodu do 14 dnů od jejího uzavření, resp. od seznámení s tímto „Poučením“ tím, že v této lhůtě dodá osobně i poštou zprostředkovateli písemné prohlášení s textem: „Odstupuji od Zprostředkovatelské smlouvy s realitní kanceláří Féroví makléři (provozovatelem TEMATO SMART REAL s.r.o. nebo TEAMATO SMART FINANCE s.r.o. ze dne ............“ opatřené vlastnoručním(-i) podpisem(-sy) osoby (osob), která(-ré) původní Zprostředkovatelskou smlouvu uzavřela(-ly).
 • Začne-li zprostředkovatel na základě výslovné žádosti klienta v průběhu lhůty pro odstoupení s poskytováním služeb, zahrnutých ve sjednaném zprostředkování (např. nafocením nemovitosti, uveřejnění nabídky nemovitosti na realitních internetových stránkách, novinách či prospektech apod.) nemůže klient ve smyslu § 1837 OZ platně od smlouvy odstoupit.


V Ostravě dne 1.7.2020


TEMATO SMART REAL a.s., IČ: 05570743, sídlem: č.p. 149, 739 41 Palkovice, Spisová značka: C 67961 vedená u Krajského soudu v Ostravě.

TEMATO SMART FINANCE a.s., IČ: 08921792, sídlem: č.p. 149, 739 41 Palkovice, Spisová značka: C 81304 vedená u Krajského soudu v Ostravě.